Thaddeus

Son of Roland, Heir to the Throne of Anterrus

Description:
Bio:

Thaddeus

The Obsidian Crown orrynemrys